Ο Σπάστης: κοινωνικής παρέμβασης για το δικαίωμα στη ζωή (3)